წარმოება

  წარმოება სრულად აღჭურვილია თანამედროვე სისტემებით, ავტომატიზირებულია კვერცხმდებელი ქათმის საფრინველეები, წიწილების გამოსაზრდელი საფრინველეები და საკვები საამქრო.

   ·8 კვერცხმდებელი ქათმის საფრინველეები, რომელიც ჯამში იძლევა 400 000 ფრთა ადგილს.

   ·წიწილების გამოსაზრდელი საფრინველე, 105 000 ფრთა ადილი.

   ·საკვები სამქრო 15 ტ/სთ წარმადობით, რომელსაც საერთო ჯამში გააჩნია

54 000მ3ტევადობის სათავსო.

კომბინირებული საკვების დამზადება ხდება საკვებ საამქროში, რომლის სასაწყობო მეურნეობა მოიცავს 3 000 კვ.მ. იატაკურ და 7 000 კბ.მ. მოცულობის მარცვლეულის შესანახ ელევატორს. 2017 წელს მოხდა სასაწყობო მეურნეობის მთლიანი გადაიარაღება.  დაიხვეწა, განახლდა და  დაემატა მარცვლეულის შესანახი  სილოსები და  ინგრედიენტების გადამტანი ტრანსპორტიორები.